Jelenlegi hely

Adatvédelmi szabályzat

I. Bevezető rendelkezések

1.) A Farmit Website Oy (továbbiakban: Adatkezelő), mint a http://www.farmit.hu/ internetes portál kizárólagos magyarországi üzemeltetője és fenntartója tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

2.) A személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről) előírásainak -, az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat szem előtt tartásával - az alábbiak szerint állapítja meg.

II. Az adatkezelés általános szabályai

1.) Az adatkezelő

A Farmit Website Oy (székhely: Lars Sonckin kaari 14, 02600 Espoo; Közösségi adószám: FI15314205; e-mail: info@farmit.hu) /a továbbiakban: Adatkezelő/, mint http://www.farmit.hu/ internetes hírportál kizárólagos magyarországi üzemeltetője és fenntartója.

2.) Az adatkezelés célja:

Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy
a.) a hirdető ügyféllel, illetve az oldal üzemeltetésében, szerkesztésében együttműködő partnerekkel szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse. A hirdető ügyfelek vagy az olvasók tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a megfelelő, színvonalú kiszolgálást
b.) A farmit.hu szolgáltatásai egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során a farmit.hu az alábbi személyes adatokat kéri megadni: név, e-mail cím, lakcím, felhasználó neme; valamint nem kötelezően: telefonszáma, weboldalának címe, születési éve.
c.) A Fórumban történő - közszereplésnek minősülő -  hozzászólás esetében az adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségének eleget tegyen. A Szolgáltató ezúton is felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a Fórumon az általuk írt vélemények nevük megjelölésével jelennek meg az interneten. A megjelentetett vélemények - így a felhasználó nevének - törlésére kizárólag a moderálási szabályok alapján van lehetőség. Az így közzétett hozzászólásokból megismerhető személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az Avtv. 3. § (4) bekezdése szerint az, hogy az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
d.) Az érintett felhasználók vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen.
e.) Az érintettek Adatkezelőnél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával.

3.) A kezelt adatok köre:

A honlap használata során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer különböző paraméterei. Ezen adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja össze személyes adatokkal, kizárólag statisztikai célra használja fel.

Az adatkezelő egyebekben a regisztráció során az olvasónak, illetve felhasználónak az általa megadott adatait: a nevét, a lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, egyéb esetben pedig életkorát, nemét kezeli.

4.) Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

5.) Tájékoztatás, hozzájárulás

Az adatok főként a személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulása beszerezésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellegének, a kezelendő adatok körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének közlésére.

A weboldalra történő belépéssel valamint adatainak a regisztráció során való megadásával a Felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adataikat a Farmit website Oy nyilvántartsa és kezelje.

Az adatszolgáltatás főszabály szerint önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez. Kötelező adatkezelés alkalmával az érintett tájékoztatást kap arról, hogy mely jogszabály rendeli el az adatkezelést.

6.) Az érintett jogai

a.) Személyes adataik kezeléséről az felhasználók, olvasók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@farmit.hu elektronikus levélcímen és a 06 30 638 1079-es telefonszámon egyaránt kérhető.

Az érintett tájékoztatáskérése esetén az Adatkezelő 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

b.) Az érintett jogosult kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) valamint jogosult kérni személyes adatai törlését (visszavonni hozzájárulását). A helyesbítés illetve a törlés az info@farmit.hu elektronikus levélcímen és a 06 30 638 1079-es telefonszámon egyaránt kérhető.

Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.

c.) Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén. Az olvasó ill. felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették személyes adatok védelméhez való jogát, polgári bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

7.) Felelősség

A Farmit Website Oy a Felhasználó által megadott információkért felelősséget nem vállal.
Amennyiben a Farmit Website Oy tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, a Farmit Website Oy-nak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító személy felelősségre vonása érdekében.

Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. A Farmit Website Oy együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.

8.) Adatfeldolgozó

Adatkezelő jogosult adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.
Adatkezelő tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok módosulásáról, kezelhetőségének megváltozásáról tudomást szerez.

9.) Adatbiztonság

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat a Farmit Website Oy harmadik személynek nem adja át.

Az adatkezelési rendszer irányítója az adatvédelmi felelős, aki:
a.) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek a megtartását,
b.) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, gondoskodik az érintettek tájékoztatási, helyesbítési és törlési kérelmének teljesítéséről,
c.) jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén gondoskodik annak megszüntetéséről,
d.) szükség esetén értesíti az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozót,
e.) gondoskodik a jelen Szabályzat folyamatos hozzáférhetővé tételéről, aktualizálásáról,
f.) rendszeresen tájékoztatja Adatkezelő ügyvezetését az adatkezelés helyzetéről, jóváhagyásukat beszerzi a jelen Szabályzat esetleges módosításához,
g.) ismerteti Adatkezelő alkalmazottaival az adatvédelmi előírásokat,

Az adatvédelmi felelőst az ügyvezető jelöli ki.
Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése az Adatkezelő valamint az esetleges adatfeldolgozó mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.
Adatkezelő folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

10.) Piackutatás és közvetlen üzletszerzés

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresése alkalmával arról, hogy az adatait milyen forrásból szerezte, milyen célra és módon, továbbá meddig kívánja felhasználni, milyen közreműködőt vesz igénybe, valamint a későbbi adatátadási szándékáról továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor kérhető az adatkezelés megszüntetése.

Adatkezelő külön és össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a piackutatás vagy kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat.

Adatkezelő a rendelkezésére álló adatállományt folyamatosan felülvizsgálja.

Adatkezelő az érintett fogyasztói szokásainak megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el Adatkezelő.

Adatkezelő tilalmi listát vezet azon érintettek név- és lakcímadatairól, akik nem járultak hozzá vagy megtiltották személyes adataik közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő felhasználását. A tilalmi listán szereplő érintettek részére Adatkezelő nem küld küldeményt, név- és lakcímadatukat a tilalmi lista fenntartásán kívül más célra nem használja fel.

III.) Értelmező rendelkezések

A Szabályzatban használt kifejezések a következők szerint értelmezendők:

a.) adatkezelés: minden olyan tevékenység, melynek során Adatkezelő hozzáférésre jogosult alkalmazottja vagy megbízottja az érintett bármely kezelt adatával kapcsolatba kerül (különös tekintettel a kezelt adat felvételére, rögzítésére, feldolgozására, feldolgoztatására, módosítására, törlésére);
b.) kezelt adatok: az érintettnek Adatkezelő által kezelt alábbi személyes adatai (pl. név, e-mail cím, lakcím, felhasználó neme)
d.) érintett: az olvasó és a felhasználó, aki az Adatkezelőnek a szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy.

IV.) Hatály

1. Jelen Szabályzat hatálya Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, a tevékenysége során megszerzett, kezelt adatokra terjed ki.

2. Jelen Szabályzat 2008. június 1. napján lép hatályba.

V. Egyéb rendelkezések

A Szabályzat mindenkori aktuális változata hozzáférhető a http://www.farmit.hu/ honlapjain, továbbá Adatkezelő szerkesztőségében munkaidőben.