Jelenlegi hely

Adatvédelmi szabályzat

I. Bevezető rendelkezések

1.) A Farmit Website Oy (továbbiakban: Adatkezelő), mint a http://www.farmit.hu/
internetes portál kizárólagos magyarországi üzemeltetője és fenntartója
tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos
alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes
adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

2.) A személyes adatok védelme érdekében a személyes
adatok kezelésének szabályait - a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az 1998. évi VI.
törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása
során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény
kihirdetéséről) előírásainak -, az adatvédelmi biztos tevékenysége során
kialakult adatvédelmi gyakorlat szem előtt tartásával - az alábbiak
szerint állapítja meg.

II. Az adatkezelés általános szabályai

1.) Az adatkezelő

A Farmit Website Oy (székhely: Lars Sonckin kaari 14, 02600 Espoo;
magyarországi postacím: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/C, 1/5;
Közösségi adószám: FI15314205; e-mail: info@farmit.hu) /a továbbiakban: Adatkezelő/, mint http://www.farmit.hu/ internetes hírportál kizárólagos magyarországi üzemeltetője és fenntartója.

2.) Az adatkezelés célja:

Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy
a.)
a hirdető ügyféllel, illetve az oldal üzemeltetésében, szerkesztésében
együttműködő partnerekkel szemben fennálló, szerződésen vagy
jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse. A
hirdető ügyfelek vagy az olvasók tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a
megfelelő, színvonalú kiszolgálást
b.) A farmit.hu
szolgáltatásai egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. A
regisztráció során a farmit.hu az alábbi személyes adatokat kéri
megadni: név, e-mail cím, lakcím, felhasználó neme; valamint nem
kötelezően: telefonszáma, weboldalának címe, születési éve.
c.)
A Fórumban történő - közszereplésnek minősülő -  hozzászólás esetében
az adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségének eleget tegyen. A
Szolgáltató ezúton is felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a
Fórumon az általuk írt vélemények nevük megjelölésével jelennek meg az
interneten. A megjelentetett vélemények - így a felhasználó nevének -
törlésére kizárólag a moderálási szabályok alapján van lehetőség. Az így
közzétett hozzászólásokból megismerhető személyes adatok tekintetében
az adatkezelés jogalapja az Avtv. 3. § (4) bekezdése szerint az, hogy az
érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése
során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa
átadott adatok tekintetében.
d.) Az érintett felhasználók vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen.
e.) Az érintettek Adatkezelőnél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával.

3.) A kezelt adatok köre:

A honlap használata során automatikusan rögzítésre kerül a
felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve - a
felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az
operációs rendszer különböző paraméterei. Ezen adatokat az Adatkezelő
nem kapcsolja össze személyes adatokkal, kizárólag statisztikai célra
használja fel.

Az adatkezelő egyebekben a regisztráció során az olvasónak, illetve
felhasználónak az általa megadott adatait: a nevét, a lakcímét, e-mail
címét, telefonszámát, egyéb esetben pedig életkorát, nemét kezeli.

4.) Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása
alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a
személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

5.) Tájékoztatás, hozzájárulás

Az adatok főként a személyes adatok felvétele előtt minden esetben
sor kerül az érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez
történő hozzájárulása beszerezésére. A tájékoztatás kiterjed az
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellegének, a kezelendő adatok
körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő
személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének közlésére.

A weboldalra történő belépéssel valamint adatainak a regisztráció
során való megadásával a Felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz,
hogy a regisztráció során megadott személyes adataikat a Farmit website
Oy nyilvántartsa és kezelje.

Az adatszolgáltatás főszabály szerint önkéntes, az érintett nem
köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez. Kötelező adatkezelés
alkalmával az érintett tájékoztatást kap arról, hogy mely jogszabály
rendeli el az adatkezelést.

6.) Az érintett jogai

a.) Személyes adataik kezeléséről az felhasználók,
olvasók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad
az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A
tájékoztatás az adatkezelő magyarországi postacímén (8000
Székesfehérvár, Palotai út 8/C, 1/5), info@farmit.hu elektronikus levélcímen és a 06 30 638 1079-es telefonszámon egyaránt kérhető.

Az érintett tájékoztatáskérése esetén az Adatkezelő 30 napon belül,
írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem
nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási
kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő
költségek megtérítése ellenében történik.

b.) Az érintett jogosult kérni személyes adatai
helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) valamint jogosult kérni
személyes adatai törlését (visszavonni hozzájárulását). A helyesbítés
illetve a törlés az adatkezelő magyarországi postacímén (8000
Székesfehérvár, Palotai út 8/C, 1/5), info@farmit.hu elektronikus levélcímen és a 06 30 638 1079-es telefonszámon egyaránt kérhető.

Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását,
indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a
személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel
kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.
Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően
haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen
törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat,
felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással
érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az
érintettet.

c.) Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes
adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén. Az olvasó ill.
felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették személyes adatok védelméhez
való jogát, polgári bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az adatvédelmi
biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire
vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény tartalmazza.

7.) Felelősség

A Farmit Website Oy a Felhasználó által megadott információkért felelősséget nem vállal.
Amennyiben
a Farmit Website Oy tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely
harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a
jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi
szabályok be nem tartásával kárt okozott, a Farmit Website Oy-nak
jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár
megtérítése valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító
személy felelősségre vonása érdekében.

Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem
vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező
adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az
adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes
adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az
adattovábbítás jogalapja. A Farmit Website Oy együttműködik az ilyen
esetekben eljáró hatóságokkal.

8.) Adatfeldolgozó

Adatkezelő jogosult adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére.
Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az
érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott
kárért.
Adatkezelő tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás
céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok módosulásáról,
kezelhetőségének megváltozásáról tudomást szerez.

9.) Adatbiztonság

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy
biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez
szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését.
Adatkezelő
gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne
férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint
azokat ne módosíthassa, törölhesse.
A kezelt adatokat kizárólag az
adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik
meg, azokat a Farmit Website Oy harmadik személynek nem adja át.

Az adatkezelési rendszer irányítója az adatvédelmi felelős, aki:
a.) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek a megtartását,
b.)
kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, gondoskodik az érintettek
tájékoztatási, helyesbítési és törlési kérelmének teljesítéséről,
c.) jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén gondoskodik annak megszüntetéséről,
d.) szükség esetén értesíti az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozót,
e.) gondoskodik a jelen Szabályzat folyamatos hozzáférhetővé tételéről, aktualizálásáról,
f.)
rendszeresen tájékoztatja Adatkezelő ügyvezetését az adatkezelés
helyzetéről, jóváhagyásukat beszerzi a jelen Szabályzat esetleges
módosításához,
g.) ismerteti Adatkezelő alkalmazottaival az adatvédelmi előírásokat,

Az adatvédelmi felelőst az ügyvezető jelöli ki.
Az adatok
elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése az
Adatkezelő valamint az esetleges adatfeldolgozó mindenkori, vonatkozó
szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok
tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.
Adatkezelő folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

10.) Piackutatás és közvetlen üzletszerzés

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a piackutatás és közvetlen
üzletszerzés céljából történő megkeresése alkalmával arról, hogy az
adatait milyen forrásból szerezte, milyen célra és módon, továbbá meddig
kívánja felhasználni, milyen közreműködőt vesz igénybe, valamint a
későbbi adatátadási szándékáról továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás
önkéntes és bármikor kérhető az adatkezelés megszüntetése.

Adatkezelő külön és össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván
azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a piackutatás vagy
kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználáshoz
adták hozzájárulásukat.

Adatkezelő a rendelkezésére álló adatállományt folyamatosan felülvizsgálja.

Adatkezelő az érintett fogyasztói szokásainak megismerése érdekében
történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) után haladéktalanul leválasztja
az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és
elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő
összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől
kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el
Adatkezelő.

Adatkezelő tilalmi listát vezet azon érintettek név- és
lakcímadatairól, akik nem járultak hozzá vagy megtiltották személyes
adataik közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő
felhasználását. A tilalmi listán szereplő érintettek részére Adatkezelő
nem küld küldeményt, név- és lakcímadatukat a tilalmi lista fenntartásán
kívül más célra nem használja fel.

III.) Értelmező rendelkezések

A Szabályzatban használt kifejezések a következők szerint értelmezendők:

a.) adatkezelés: minden olyan tevékenység, melynek során Adatkezelő
hozzáférésre jogosult alkalmazottja vagy megbízottja az érintett bármely
kezelt adatával kapcsolatba kerül (különös tekintettel a kezelt adat
felvételére, rögzítésére, feldolgozására, feldolgoztatására,
módosítására, törlésére);
b.) kezelt adatok: az érintettnek
Adatkezelő által kezelt alábbi személyes adatai (pl. név, e-mail cím,
lakcím, felhasználó neme)
d.) érintett: az olvasó és a felhasználó, aki az Adatkezelőnek a szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy.

IV.) Hatály

1. Jelen Szabályzat hatálya Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi
alkalmazottját -, a tevékenysége során megszerzett, kezelt adatokra
terjed ki.

2. Jelen Szabályzat 2008. június 1. napján lép hatályba.

V. Egyéb rendelkezések

A Szabályzat mindenkori aktuális változata hozzáférhető a http://www.farmit.hu/ honlapjain, továbbá Adatkezelő szerkesztőségében munkaidőben.